Apache Shell commands:

+ .conf file:

# vi /usr/local/etc/apache/httpdsd.conf

+ Deamon starten:

# /usr/local/sbin/httpsdctl start

+ Error log locatie:

$ less /var/log/httpsd-error.log

+ Apache deamon starten @ boot:

Volgende regel toevoegen aan: /etc/rc.conf;

apache_enable="YES"


ProFTPD Shell commands:

+ .conf file:

# vi /usr/local/etc/proftpd.conf

+ Deamon starten:

# /usr/local/etc/rc.d/proftpd.sh start

Overige:

* proftpd.conf;

RequireValidShell    off

* Error;

Starten Proftpd geeft error: 'Scoreboardfile missing', regel:

/var/run/proftpd.scoreboard

toevoegen aan proftpd.conf


Postfix Shell commands:

+ .conf file:

# vi /usr/local/etc/postfix/main.cf

+ Deamon starten:

# /usr/local/sbin/postfix start


Users & Groups:

+User Add

# adduser naam

+group Add

# groupadd naam

+Password Change

# passwd user

+ map eigenaar wijzigen:

# chown naam

+ User, passwords, homedir

# vi passwd


Internet:

+ DNS achterhalen:

$ host -t ns b10m.net

+ Servertype achterhalen:

$ head netwerken.it

+ Downloaden van bestanden:

wget port moet wel geinstalleerd zijn....

# wget http/www.demiam.nl/files.download.gz.tar
 


Bestanden en Mappen:

+ Makedir

# mkdir download

+ Kopieeren bestanden

# cp [bestandsnaam] [locatie]
# cp index.html /root/download

+ Rename

# rename [oudbestand] [nieuwbestand]
# rename bestand.html bestand2.html


chmod command:

# chmod [wie] [+/-] [wat] [file]

'u' = user
'g' = group
'o' = others

'+' = toekennen
'-' = afnemen

'r' = read (mag ik een `ls` uitvoeren in de dir?)
'w' = write (mag ik schrijven in de dir?)
'x' = execute (mag ik de dir ueberhaupt in?)

# chmod u+rwx [file]

# chmod [User] [Toekennen] [Read Write Execute]

# chmod go-rwx [file]

# chmod [Group User] [afnemen] [Read Write Execute]


+ Check kernel version

$ uname -r

>>>tgz staat voor Tar en GZipped. Installatie:

$ tar xzvf file.tgz
$ cd nieuwe_dir/
$ ./configure
$ make
$ make test (soms niet)
$ su
# make install
 

+NIC Eigenschappen:

$ ifconfig -a

+Running Deamons:

$ ps ax |less

+ CDROM Dir

$ mount /mnt/cdrom
$ cd /mnt/cdrom
$ ls

$ umount /mnt/cdrom 

Plesk Backup & Restore:

First install Plesk Backup and Restore utility.. [Available @ plesk.com]

Locatie: $ /usr/local/psa/bin

+Backup

# ./psarestore -f filename.archive

+Restore

# ./psarestore -f filename.archive -m ip_map_file_template -s shell_map_file_template